• Gucci Paradiso برای فصل زمستان 2023 در سنت موریتز بازگشایی شد.