• یادی از ایرج بسطامی در سالگرد روزی که بم لرزید و قلب ایران هم