• کمپانی بالی دوچرخه الکترونیکی را با همکاری 3T Cycling معرفی کرد