• نوآوری تولید چرم بدون آب توسط برند اکو با روش DriTan