• آیدا سرکیسیان: من عاشق خودش بودم و هر چه عاشقش بود/ اختصاصی

  • تصحیح دیوان حافظ با احمد شاملو

  • برای احمد شاملو با بهرنگ علوی